Příroda


Živočichové

Cílem této kapitoly je, aby žáci vyhledali typické regionální zvláštnosti přírody se zaměřením na její faunu. Budou proto zkoumat základní společenstva živočichů ve vybraných lokalitách regionu. Součástí tohoto cíle je, aby žáci dokázali zhodnotit některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a aby dokázali rozlišit aktivity, které mohou v tomto ohledu prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. Zaměříme se zde proto i na ohleduplné chování k přírodě a na její ochranu, vysvětlíme i dopady estetického vnímání a současných trendů na přírodu.

Více

Rostlinstvo

Cílem této kapitoly je, aby žáci s využitím regionálních specifik dokázali rozeznávat změny ve vegetaci svého regionu. Součástí tohoto cíle je, aby žáci dokázali zhodnotit některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a aby dokázali rozlišit aktivity, které mohou v tomto ohledu prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. Zaměříme se zde proto i na ohleduplné chování k přírodě a na její ochranu.

Více

Vodstvo

Cílem této kapitoly je pomoci žákům lépe vyhledat typické regionální zvláštnosti přírody a jednoduchým způsobem posoudit jejich význam se zaměřením na vodstvo na pevnině. Současně je cílem seznámit žáky s ochranou přírody i živelními katastrofami regionu vzhledem k vodstvu.

Více

Povrch regionu

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s geologickými a geomorfologickými specifiky povrchu regionu. Žák bude schopen jednoduchým způsobem popsat a posoudit jejich význam se zaměřením na zemský povrch a jeho tvary, světové strany, místní krajinu a polohu rodiště v krajině.

Více