Osídlení Valašska


Významné stavby

Cílem této kapitoly je, aby se žáci seznámili s význačnými stavbami a památkami svého regionu, resp. Valašska. Součástí tohoto cíle je, aby žáci dokázali zhodnotit význam těchto míst.

Více

Lidové stavby

Cílem této kapitoly je, aby se žáci orientovali v hlavních reáliích minulosti naší vlasti s využitím regionálních specifik, konkrétně se zaměřením na lidové stavby na Valašsku. Tato kapitola se proto věnuje seznámení žáků se základními stavbami valašského hospodářství, kde zvláštní důraz bude kladen na obytnou část; opomenuty nebudou ani zvláštní lidové stavby na vesnici. Dalším cílem je, aby žáci dokázali srovnávat a hodnotit způsob života našich předků v minulosti a současnosti se vzhledem k bydlení.

Více

Osídlování

Cílem této kapitoly je, aby se žáci aktivně seznámili s procesem osídlení jejich regionu a jeho typickými zvláštnostmi, aby tak byli schopni jednoduchým způsobem posoudit jeho význam z hlediska přírodního i historického. Součástí tohoto cíle je zaměření na minulost bydliště žáků, na vliv krajiny na život lidí a na působení lidí na krajinu a životní prostředí. Tato kapitola si také klade za cíl, aby žáci byli schopni srovnávat a hodnotit na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Více

Vymezení regionu

Cílem této kapitoly je pomoci žákům lépe a konkrétněji určit polohu svého rodného regionu vzhledem ke státu.

Více