Vymezení regionu

Cíl

Cílem této kapitoly je pomoci žákům lépe a konkrétněji určit polohu svého rodného regionu vzhledem ke státu.

Výchozí bod

Navazujeme zde na obecné znalosti o administrativních celcích i národopisných oblastech v ČR, včetně polohy jejich rodného (Zlínského) kraje a příslušnosti k dané obci s rozšířenou působností (ORP Vizovice či ORP Zlín). Rozšiřující učivo se dotýká prostorového vymezení Valašska ve Zlínském kraji a také která území ORP spadají do Valašska a MAS VAS. Důraz je zde kladen na zafixování příslušnosti obce, ve které žák žije, do správného území ORP.


Rozšiřující učivo

Při určení hranic národopisné oblasti Valašsko se opíráme o práci PhDr.Jaroslava Štiky, CSc., který terénním výzkumem definoval tři oblasti Valašska – oblast jádrovou, okrajovou a přechodnou. Pro nás je nejdůležitější oblast jádrová, neboť obyvatelé této části Valaška považují sami sebe za Valachy a za Valachy je také považují obyvatelé z okolí.

Výsledky výzkumu doktora Štiky lokalizují jádrovou oblast Valašska do východní poloviny Zlínského kraje. Oblast Valašska zahrnuje celá území SO ORP (správních obvodů obcí s rozšířenou působností) Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm, částečně pak zasahuje do SO ORP Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín, Bystřice pod Hostýnem a Valašské Meziříčí.

Místní akční skupina MAS Vizovicko a Slušovicko (MAS VAS) je společenství, které se podílí na obnově a rozvoji venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím metody LEADER. Téměř celé území působnosti MAS VAS leží v jádrové oblasti Valašska. Výjimku tvoří pouze obce Veselá a Zádveřice-Raková, znalost lokalizace Valašska je proto jasně relevantní. Co se týče příslušnosti obcí na území působnosti MAS VAS k jednotlivým SO ORP, zde obce v severní třetině náleží pod SO ORP Zlín, obce v jižních dvou třetinách náleží pod SO ORP Vizovice.

Znalost žáků, pod kterou SO ORP jejich rodná obec patří, je velmi důležitá, neboť zde vyřídí velké množství důležitých dokumentů a jiných záležitostí, jako je např. cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, technický průkaz, živnostenský list, záležitosti týkající se evidence obyvatel, zemědělských podnikatelů, bodů za přestupky v silničním provozu a další.