Vodstvo

Cíl

Cílem této kapitoly je pomoci žákům lépe vyhledat typické regionální zvláštnosti přírody a jednoduchým způsobem posoudit jejich význam se zaměřením na vodstvo na pevnině. Současně je cílem seznámit žáky s ochranou přírody i živelními katastrofami regionu vzhledem k vodstvu.

Výchozí bod

Navazujeme zde na obecné znalosti o vodstvu a nejvýznamnějších vodních útvarech v České republice. Rozšiřující učivo se zaměřuje na lokalizaci nejvýznamnějších stojatých vod a vodních toků na Valašsku a na území MAS VAS. V rámci území MAS VAS se zaměříme také na hrozbu vodních živelních katastrof a na význam ochrany vodstva.


Rozšiřující učivo

Valašsko je bohatou pramennou oblastí a tvoří ji hustá říční síť. Většina plochy Valašska je odvodňována 61,5 km dlouhou řekou Bečvou (řeka 3. řádu), která vzniká ve Valašském Meziříčí soutokem Rožnovské Bečvy a Vsetínské Bečvy (řeky 4. řádu).

Rožnovská Bečva do Valašského Meziříčí přitéká od východu a na jejím toku nalezneme města Zubří a Rožnov pod Radhoštěm. Měří 37,6 km a pramení na severním svahu hory Vysoká ve Vsetínských vrších. Přímo na jejím toku leží vodní nádrž Horní Bečva.

Vsetínská Bečva do Valašského Meziříčí přitéká od jihu a na jejím vodním toku leží města Vsetín a Karolinka. Měří 58,8 km a je tak nejdelší řekou na Valašsku. Pramení na jižním svahu Vysoké ve Vsetínských vrších. Přímo na jejím toku neleží žádná vodní nádrž, nicméně v jejím povodí nalezneme jezero Jezero na potoku Jezerný (pravostranný přítok), vodní nádrž Karolinka na potoku Stanovice (levostranný přítok) a vodní nádrž Bystřička na potoku Bystřice (pravostranný přítok).

Senice (řeka 5. řádu) je největším levostranným přítokem Vsetínské Bečvy a vlévá se do ní v obci Ústí u Vsetína.  Na řece se nenachází žádné město. Měří 32,5 km a pramení pod vrcholem Makyty v Javornících. V jejím povodí se nenachází významnější vodní útvar, zajímavé jsou pouze ledopády v Pulčínských skalách během zimního období.

Dřevnice (řeka 3. řádu) odvodňuje jihozápadní Valašsko. Měří 42,3 km přičemž na Valašsku se nachází asi polovina délky toku. Dřevnice pramení pod vrcholem Troják v Hostýnských vrších, leží na ní město Slušovice, mimo Valašsko pak také Zlín. Více viz níže.

Bečva i Dřevnice se vlévají do Moravy (řeka 2. řádu) a dále skrze Dunaj (řeka 1. řádu) pokračují do Černého moře.

Vlára (řeka 3. řádu) odvodňuje Jižní Valašsko a leží na ní město Brumov-Bylnice. Měří 42,5 km, z čehož asi 2/3 protékají Valašskem. Vlára pramení pod vrcholem Svéradova ve Vizovické vrchovině. V jejím povodí neleží významnější vodní útvar. Jako jediná řeka se však nevlévá do Moravy, ale skrze Vlárský průsmyk pokračuje na Slovenko a vlévá se do Váhu (řeka 2. řádu), která ústí do Dunaje (řeka 1. řádu).

 

Území Valašska neoplývá významnými vodními útvary. Přesto zde nalezneme mnoho míst, která jsou z hlediska vodstva pozoruhodná. V obci Bystřička nalezneme vodní nádrž Bystřička, která má jednu z nejstarších kamenných hrází na Moravě. V Novém Hrozenkově můžeme nalézt přírodní koupaliště Balaton s průzračně čistou vodou. Nejkvalitnější zásobárnou pitné vody na Moravě je vodní nádrž Karolinka (nebo též Stanovnice). Ve Velkých Karlovicích leží jezero zvané Jezero, které vzniklo přehrazením potoka dávným sesuvem půdy. Jeho dnešní hráz je však uměle vytvořená. V Pulčínských skalách nad Lidečkem se pak v zimě vytváří krásně barevné ledopády. Více o těchto místech viz Příloha 1.

Území MAS VAS odvodňuje řeka Dřevnice (řeka 3. řádu), která pramení pod vrcholem Trojáku. Leží na ní město Slušovice, nad kterým se na řece nachází stejnojmenná vodní nádrž. Z významných pravostranných přítoků Dřevnice jmenujme potok Kameňák, na kterém se v obci Vlčková nachází soustava retenčních nádrží, a potok Ostratky, na kterém se v obci Hvozdná nachází rybník Ostrata. Významné levostranné přítoky tvoří potok Trnávka a potok Všeminka, na kterém se v obci Všemina nachází stejnojmenná vodní nádrž.

Největším levostranným přítokem Dřevnice je potok Lutoninka, který se do Dřevnice vlévá kousek za hranicemi VAS. Lutoninka pramení pod vrcholem Vartovny a leží na ní město Vizovice. Jejím největším přítokem je Bratřejovka, který se do ní vlévá zleva. V jejím povodí nalezneme ze zajímavých vodních útvarů Zámecký rybník a také množství sirných pramenů, oboje ve Vizovicích.

 

Ani území MAS VAS neoplývá významnými vodními útvary. Přesto zde nalezneme mnoho míst, která jsou z hlediska vodstva pozoruhodná. V obci Všemina nalezneme vodní nádrž Všemina, která je významným rekreačním cílem. Ve Hvozdné si můžeme zalovit na rybníku Ostratky s mnoha rybami. Kvalitní zásobárnou pitné vody pro Zlínsko je vodní nádrž Slušovice na řece Dřevnici. Ve Vizovicích nalezneme v zámeckém parku okrasné zámecké jezero. Ve Vlčkové jsou vybudovány protipovodňové retenční nádrže. Ve Vizovicích nalezneme mnoho sirných pramenů.